مهندسی شبکه های انتقال و توزیع برق
سدو نیروگاه + دانلود پروژه های برق+ استانداردهای صنعت برق + شبکه های توزیع برق

 
تاريخ : دوشنبه ۲ آذر۱۳۸۸

هنگام استفاده از بانك هاي خازني توزيع، دراكثراين موارد، عمل كنترل با استفاده ازكليدهايي صورت ميگيرد كه بصورت دستي و با لحاظ كردن شرايط فصلي، خازنها را وارد يا از مدارخارج ميكنند. چنين كنترلي، مؤثر وكارا نيست زيرا در شرايط پيك بار، سيستم توزيع دچار كمبود توان راكتيو و در شرايط باركم، دچار اضافه توان راكتيو مي*شود. اگرچه بانك هاي خازني توزيع، تك تك و كوچك هستند اما اثر مجموع آنها بر سيستم قابل ملاحظه است. هدف از برنامه اي كه از سوي اداره طراحي توزيع ارائه شده بود، ابداع سيستمي در دل سيستم مديريت انرژي موجود بود كه در آن بانكهاي خازني در فيدرهاي توزيع با توجه به ميزان توان راكتيو مورد نياز درپست ها انتخاب شوند.
ايده اصلي شركت Stellar Dynamics Inc براي كنترل خازن هاي توزيع، اندازه گيري مقاديرتوان راكتيو و اكتيو در سطح پست هاي توزيع و سپس ارسال دستورات مناسب به تجهيزات كنترلي مخصوص نصب شده روي هر بانك خازني توزيع است. تجهيزات لازم براي ارتباط كنترل كننده پست با سيستم ديسپاچينگ يعني الگوريتم كنترل ديناميك بانك هاي خازني توزيع DCC (Distribution Capacitor Control) ، امكان استفاده بهينه سيستم هاي انتقال وتوزيع را فراهم مي آورد.
DCC يك دستگاه كنترل است كه با حذف يا كاهش جزء راكتيو و بهبود ضريب قدرت، ظرفيت شبكه را بالا مي برد.با بهبود ضريب قدرت، جريان سيستم كم شده و سيستم امكان مي يابد تا بار بيشتري را تغذيه كند. اين مزيت به ويژه در مورد تجهيزاتي كه ممكن است تحت تأثير اضافه بارحرارتي قرار گيرند، اهميت پيدا ميكند. همچنين، بهبود ضريب قدرت به ژنراتور امكان ميدهد تا توان اكتيو بيشتري را توليد كند. به علاوه در صورت پيش آمدن شرايط غيرعادي درمحل خازنها، دستگاهDCC هشدارهاي لازم راصادر مي كند. ترانسفورماتور توزيع، نقطه كنترل طراحي شده در اين الگوريتم است.
در سال 1996، نخستين DCC در يك پست 7/12 كيلوولت سه فيدره در غرب بويس (Boise) در آيداهو كه مشكل توان راكتيو و افت ولتاژ داشت نصب شد. به عنوان بخشي از اتوماسيون خازني، تعداد14 بانك خازني تحت كنترل قرار گرفتند. بخشي از اين بانك ها از قبل وجود داشته وتعدادي ديگر تازه نصب شده بودند تا توان راكتيو اضافي توليد كنند. بعد از نوسانات اوليه، سيستم آنچه را از آن انتظار مي رفت، عملي ساخت. جبران سازي كامل در پست توزيع دريك محدوده وسيع بار انجام گرفت.
اتوماسيون خازن در سال 1997 در 16پست و در سال 1998 در 14 پست ديگر نيز اجرا شد. پست هايي كه در سال 1997، تحت اتوماسيون قرارگرفتند، از مدول ارتباطي Harris D-10 براي ارتباط با RTU استفاده مي كردند. اين مدول بصورت يك كنترل كننده خازن عمل ميكند. درسال 1998 در آيداهو، شركت برق اين ايالت، تصميم گرفت سيستم مدول ارتباطي Harris D-20 را طوري تغيير دهد كه اين ترمينالها را قادر سازد تا توسط سيستم مديريت انرژي براي كارهايي غير ازكنترل خازن نيز مورد استفاده قرارگيرند. اين كار باعث شد تا كنترل خازن با اضافه كردن يك نرم افزار ساده در پست هايي كه داراي مدول D-20 براي كنترل، نظارت و اخذ داده هستند، انجام پذيرد.
قبل ازنصب DCC ، شكل موج بار راكتيو از تقاضاي بار اكتيو پيروي ميكرد. بعد ازنصب، الگوريتم كنترل باعث شد تا شكل بار راكتيو نسبت به منحني بار اكتيو عكس شود كه اين موضوع باعث كاهش تلفات انتقال و بهبود رگولاسيون ولتاژ سيستم شد. هرچند با نصب خازن هاي ثابت نيز ممكن است چنين نتيجه اي حاصل شود اما با كار انجام شده، امكان تنظيم و كنترل در محدوده وسيعي از بارهاي فصلي به شكل بهتري فراهم ميشود. سيستم اتوماسيون خازني بدون دخالت انسان، توان راكتيو را در هر يك از پست ها با پله هاي كوچك كنترل مي كند به نحوي كه راندمان كل سيستم بالا مي رود. با نصب كنترل كننده بانك خازني در يك پست، يك مگاوار توان راكتيو پشتيبان در آن شبكه توزيع (شامل ترانسفورماتور و فيدرهاي مربوط به آن) بدست آمد. اين كار با استفاده مؤثر از خازن هاي موجود وبدون نصب خازن هاي اضافي انجام گرفته است. در بيشتر نواحي روستايي به خصوص آنها كه با شبكه هاي شعاعي تغذيه مي شوند، بهبود پروفيل ولتاژ باعث كاهش يا به تأخير افتادن بازسازي مي شود. اتوماسيون خازني، زمان لازم براي كنترل دستي بانك هاي خازني در فيدرهاي طولاني را به نحو چشمگيري كاهش داده است.
منبع : مجله T&D – آگوست 1999ارسال توسط نو ید پار یابی

اسلایدر